Prosessin suorituskyvyn arviointi

Prosessin suorituskyvyn arviointi koostuu jätevedenpuhdistamolla tehtävistä kenttämittauksista, jotka tuottavat informaatiota muun muassa ilmastusaltaan dynamiikasta ja mahdollisista kasvua rajoittavista tekijöistä aktiivilieteprosessissa. Tyypillisimmät mittauksissa paljastuvat puutteet liittyvät heikentyneeseen orgaanisen aineen sorptioon biomassaan, hapen puutteeseen ja ongelmiin ravinteiden annostelussa. Tulosten perusteella prosessiolosuhteita voidaan säätää hyvin laskeutuvaa lietekantaa suosiviksi.

Jäteveden karakterisointi

Jokaisen tehtaan jätevedet vaihtelevat koostumukseltaan tuotantoprosessin, käytettyjen raaka-aineiden ja prosessikemikaalien mukaan. Toihanin tuottamassa jätevesien orgaanisen kuorman karakterisoinnissa arvioidaan yksittäisten jätevesijakeiden kuormitusominaisuuksia sekä jätevedenpuhdistamolle että vesistöön molekyylikoon ja biologisten hajoamisominaisuuksien perusteella.

Ravinteiden annostelun tasapainottaminen

Ravinteiden puute on yksi yleisimpiä syitä heikosti laskeutuvalle biolietteelle. Ravinteiden annostelun tasapainottamisen avulla tehtaan henkilökunta pystyy säätämään annostelua todellisen tarpeen mukaan. Alkuarvioiden jälkeen toteutetaan seurantajakso, jossa seurataan ravinteiden riittävyyttä biologisessa jätevedenpuhdistuksessa.

Prosessisimuloinnit

Tuotannollisten prosessimuutosten vaikutuksia jätevedenpuhdistamolle voidaan mallintaa prosessisimuloinneilla, joissa hyödynnettävät matemaattiset mallit pohjautuvat tehtaan keräämään prosessidataan ja Toihanin tekemiin kenttämittauksiin. Simulointien avulla voidaan arvioida muun muassa mahdollisia rajoittavia tekijöitä muuttuneessa tilanteessa, jolloin tarvittaviin toimenpiteisiin osataan varautua etukäteen.

Aktiivilieteprosessin ylösajon tukipalvelut

Aktiivilieteprosessin ylösajo voi liittyä kokonaan uuden prosessin käynnistysvaiheisiin tai sitten pitkään käytössä pois olleen prosessin käynnistämiseen. Toihanin kehittämät edistyneet prosessimallinnukset auttavat löytämään oikeat prosessisäädöt sisääntulevan jätevesikuormituksen perusteella, jolloin hyvin laskeutuva lietekanta pääsee muodostumaan nopeasti.

Laboratorio- ja pilot-mittakaavan tutkimukset

Toteutamme laboratorio- ja pilot-mittakaavan tutkimuksia. Vastaamme kokeen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista tarpeen mukaan. Näin pystymme tuottamaan nopeita tuloksia asiakkaidemme tarpeet huomioiden.